Biuro księgowe - księgowość Gniezno - Aktualności -MK Finanse

Strata firmowa za dany rok podatkowy to w podatku dochodowym od osób fizycznych nadwyżka poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania przychodów nad przychodami osiągniętymi z tego źródła. W ustawowo określonych okolicznościach można ją zrekompensować z dochodami (przychodami) w następnych latach podatkowych.

 

50% i tylko z tego samego źródła

O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód, ale wyłącznie uzyskany z tego samego źródła przychodów. Obniżenia tego można dokonać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, jednak jego wysokość w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Stanowi tak art. 9 ust. 3 ustawy o pdof.

Przyjęty przez ustawodawcę pięcioletni okres na rozliczenie straty to czas maksymalny, po upływie którego nieodliczona część straty "przepada". Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem podatnika rozliczania straty przez cały ten okres. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać tego w krótszym czasie, jednak nie w całości w jednym roku. Przyjęcie maksymalnej wysokości odliczenia oznacza, że przy wystarczająco wysokim dochodzie do rozliczenia straty może dojść w ciągu dwóch lat.

Zmiana formy opodatkowania

W ustawie o pdof możliwość rozliczania straty z działalności gospodarczej nie została uzależniona od formy opodatkowania dochodów z tego źródła. Oznacza to, że przykładowo strata z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej nie musi być rozliczona z dochodami opodatkowanymi na tych samych zasadach i w ten sam sposób. Zmiana formy opodatkowania, jak również sposobu opodatkowania, z jakiego podatnik korzysta w prowadzeniu działalności gospodarczej, generalnie nie wyklucza zatem możliwości rozliczania straty z tego źródła przychodów, powstałej w roku poprzednim. Najistotniejsze w tej kwestii jest bowiem, aby w obu latach podatkowych (tj. zarówno w roku poniesienia straty, jak i w roku osiągnięcia dochodu) podatnik uzyskiwał przychody z tego samego źródła przychodów.

Wobec powyższego, gdy podatnik zmieni sposób opodatkowania ze skali podatkowej na podatek liniowy, lub odwrotnie, nie wpłynie to na rozliczanie straty. Analogicznie będzie w przypadku przejścia z zasad ogólnych (skala lub podatek liniowy) na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Jedynie podatnik, który zmienił formę opodatkowania z zasad ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) lub ryczałtu ewidencjonowanego na kartę podatkową, nie będzie miał możliwości rozliczenia straty.

Nie trzeba czekać na zeznanie

Żaden z przepisów ustawy o pdof nie zabrania rozliczenia strat z lat poprzednich w trakcie roku podatkowego - warunkiem jej uwzględnienia w rachunku podatkowym nie jest złożenie rocznego zeznania podatkowego. W konsekwencji przykładowo stratę za 2015 r. przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych może odliczyć od firmowego dochodu, a ryczałtowiec od przychodu uzyskanego w trakcie 2016 roku już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcom możliwość taką dają przepisy:

Przykład 

Pan Andrzej korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej w zeznaniu PIT-36 za rok 2015 wykazał stratę z działalności gospodarczej w wysokości 98.000 zł. Załóżmy, że w zeznaniu PIT-36 za 2016 r. wykaże z tego samego źródła dochód.

Przypadek I - dochód za 2016 r. wyniesie 43.000 zł. W tej sytuacji, chociaż 1/2 straty za 2015 r. to 49.000 zł, podatnik w PIT-36 za 2016 r. odliczy z tego tytułu tylko 43.000 zł z uwagi na niewystarczającą kwotę dochodu.

Przypadek II - dochód za 2016 r. wyniesie 63.000 zł. W takim przypadku w PIT-36 za 2016 r. podatnik odliczy od dochodu całe przysługujące mu 49.000 zł.

 

*Źródło: http://www.gofin.pl/podatki/17,2,61,158453,rozliczanie-strat-z-dzialalnosci-gospodarczej.html na dzień 06.10.2016 r.