Biuro księgowe - księgowość Gniezno - Aktualności -MK Finanse

WAŻNE TERMINY PODATKOWE, CZYLI KIEDY PŁACIMY VAT, DOCHODOWY ORAZ ZUS

 Ważne terminy związane z podatkami

 1. do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 2. do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
 3. do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 4. do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 5. do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczenia kwartalnego do 15/25 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakańczającym kwartał).

Ważne terminy - roczne zeznania podatkowe

 1. PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
 2. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
 3. PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni,
 4. PIT-4R do 31 stycznia,
 5. deklarację PIT-8AR do końca stycznia za rok poprzedni.

Ważne terminy - składki ZUS

 1. do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
 2. do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.

 

* Źródło: http://cenabiznesu.pl/-wazne-terminy-do-kiedy-vat-dochodowy-zus