Biuro księgowe - księgowość Gniezno - Aktualności -MK Finanse

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 tys. euro tj. 212 tys. zł w 2016 roku.

 

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać również mali podatnicy. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie określone w przepisach składniki majątku. W zamkniętym katalogu znajdują się składniki majątku zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Zaliczamy do nich:

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

grupa 6 – urządzenia techniczne,

grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Podatnicy mogą dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Natomiast wprowadzenie do ewidencji powinno nastąpić nie później niż w miesiącu przekazania takiego środka trwałego do używania. Warto zaznaczyć, że do limitu jednorazowych odpisów nie wlicza się odpisów od składników majątku, których wartość nie przekracza 3500 zł.

Możliwość zastosowania jednorazowej stawki oznacza dla podatnika tak naprawdę możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego według dowolnej stopy amortyzacyjnej. Warunkiem jest bowiem jedynie nieprzekroczenie kwoty 50 000 euro. Podatnik może więc w ramach tego limitu zamortyzować środek trwały w 100% lub celowo rozłożyć koszty amortyzacji na kilka lat, wykorzystując w pierwszym roku np. tylko 20% czy 40% zużycia.

Udzielanie pomocy de minimis w formie jednorazowej amortyzacji następuje w sposób automatyczny, tzn. z mocy ustaw podatkowych (CIT, PIT). Jest tak dlatego, że nie ma tu wymogu wydania decyzji w tym zakresie przez właściwy organ podatkowy. W związku z tym nie ma takiej możliwości, by organ z urzędu wydał zaświadczenie o pomocy de minimis, bo przepisy prawa (podatkowego, dotyczącego pomocy publicznej) nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku zawiadomienia organu podatkowego o dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Skoro nie ma takiego wymogu, to nie istnieją też sankcje dla podatnika za brak zaświadczenia o pomocy de minimis.

Przedsiębiorca ma jednak prawo wystąpić o zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis. W celu uzyskania takiego świadczenia w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przedsiębiorca może złożyć wniosek o jego wydanie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,

ewidencję środków trwałych,

dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (np.: kopia KPiR),

oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,

kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,

informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Wymagane jest również oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych dla uznania za małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Są to więc dokumenty, które mają potwierdzić, że przedsiębiorca dokonał odpisu amortyzacyjnego zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym.