Biuro księgowe - księgowość Gniezno - Aktualności -MK Finanse

Od 01.01.2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT tj. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Należy dodać, iż od 01.07.2016 r. duże firmy, na żądanie organu skarbowego są zobowiązani do przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1649).

Art. 82 § 1b. ustawy z dnia 13.05.2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2016 r.): "Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy."

Wraz z początkiem roku 2017, przedsiębiorstwa (zarówno średnie jak i małe) będą zobowiązane do comiesięcznego przekazywania do Ministerstwa Finansów ewidencji VAT (JPK). Z kolei mikro przedsiębiorcy zobowiązani są do wdrożenia zmian od 01.01.2018 r.