Kadry i płace

- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
- przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
- przygotowywanie deklaracji PIT-11, PIT-4, PIT-4R,
- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych.
- obliczanie miesięcznych składek ZUS,
- rozliczanie z ZUS właściciela,
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika i pracodawcy,
- prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń,
- przygotowywanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń, skierowań,
- prowadzenie dokumentacji dot. wymiarów urlopów wypoczynkowych,
- prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracownika,
- sporządzanie sprawozdań dla GUS ws. danych kadrowych,
- bieżące informowanie o zmianach w wysokości składek ZUS.