Księgi handlowe

- prowadzenie ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych),
- opracowanie zakładowego planu kont zgodnie z ustawą o rachunkowości
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
- sporządzanie sprawozdań dla GUS, PFRON, NBP,
- rejestracja spółek,
- sporządzanie raportów kasowych,
- sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do właściwego urzędu,
- rozliczanie z ZUS właściciela,
- obsługa kadrowo-płacowa pracownika
- przechowywanie pełnej dokumentacji i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z umową,
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej, bilans, rachunek zysków i strat,
- bieżące informowanie klienta o zmianach prawno-podatkowych dotyczących działalności klienta,
- pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności.